Uncategorized

Scutirea de impozit pentru IT-isti

Care sunt conditiile de angajare pentru programatori pentru a beneficia de scutire la impozitul pe salarii?

Conform legislatiei din Romania angajatii unei societati comerciale datoreaza impozitul pe venituri din salarii in procent de 10%. Prin exceptie, angajatii unei societati al carui obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Posturile pe care sunt angajati corespunde listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa (administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic, programator ajutor, analist ajutor);

 2. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

 3. Detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;

 4. Angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creatie de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit net anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Societatea are obligatia intocmirii unui dosar cuprinzand documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii. Acest dosar se pastreaza la sediul angajatorului in vederea controlului. In particular, documentatia trebuie sa cuprinda:

  • Actul constitutiv al Societatii,

  • Organigrama Societatii,

  • Fisa postului,

  • Copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga/scurta durata, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene,

  • Adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta, eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata,

  • Copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate,

  • Adeverinta care sa ateste faptul ca persoana urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, eventual echivalata/recunoscuta, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta,

  • Copia cu mentiunea „conform cu originalul” a contractului individual de munca,

  • Statul de plata intocmit separat pentru salariatii care beneficiaza de scutire,

  • Comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator,

  • Balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *